Que Cắm Tưới Nhỏ Giọt Rivulis Snapeg

Ứng dụng: Kết hợp với đầu tưới nhỏ giọt bù áp, ống 3x5mm để tưới nhỏ giọt các loại cây trồng trong chậu.

Mô tả

Mô tả