Đầu Chia 4 Rivulis

Đầu chia 4 Rivulis để chia từ 1 đầu nhỏ giọt ra thành 4 đầu, sử dụng cho 4 chậu cây. Thường áp dụng tưới nhỏ giọt cho các loại cây trồng trong chậu, bầu đất.

Mô tả

Mô tả